Od 30.9.2022 bude eshop ČRS MO Havířov nedostupný z důvodu přípravy na rok 2023. Provoz eshopu bude znovu obnoven v prosinci 2022. Děkujeme za pochopení.

Usnesení č.2/2016 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 22.2.2016

Výbor schvaluje

 • Přijetí 13 nových členů do MO Havířov

 • Výbor bere na vědomí

 • Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

 • Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště, odeslání žádosti na radu ČRS o poskytnutí dotace z Českého olympijského výboru

 • Zápis z jednání výboru ÚS Ostrava ze dne 18.2.t.r.včetně příloh

 • Informaci o stavu členské základny

 • Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání dozorčí komise ze dne 1.2.t.r.

 • Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka z aktivu předsedů konaného 20.2.t.r. v Ostravě

 • Zprávu jednatele MO p. Přívratského z aktivu ved.rybářské stráže konaného 9.2.t.r. v Ostravě

 • Informace hospodáře MO p.Cholasty o průběhu prováděných prací na RCHZ, o sumarizaci za r.2015 a záchranném odlovu části revíru Lučina 1P

 • Závěrečnou zprávu ekonoma MO Ing. Bierského o inventarizaci majetku MO (zpráva předána předsedovi DK Bc.Damborskému k vyjádření DK)

 • Zpráva ved. LRU p.Pelikána o průběhu kroužku začínajících rybářů z řad dětí a mládeže a o termínu ukončení tohoto kroužku dne 8.2.t.r.

 • Výbor ukládá

 • Předsedovi MO p.Wawrzyczkovi a jednateli MO p.Přívratskému vypracovat nová pravidla pro osvobozování členů od brigádnické povinnosti

(termín-21.3.t.r.)

 • Jednateli MO p.Přívratskému kontaktovat Ing. Halaše jako projektanta vodohospodářských staveb k vytvoření projektové dokumentace a fin.rozpočtu pro opravu hráze na RCHZ Pašůvka

(termín-21.3.t.r.)

 • Ekonomovi MO Ing. Bierskému kontaktovat fin.poradce KB pro zjištění informací o nabídkách této banky k profi. účtu a možnostech přechodu z České spořitelny do KB

(termín-21.3.t.r.)

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.              zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

                předseda MO                                          jednatel MO

Usnesení č.1/2016 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 25.1.2016

Výbor schvaluje

 • Přijetí 5 nových členů do MO Havířov

 • Přidělení povolenky k lovu z režie MO p. Jiřímu Kleinovi za pracovní činnost s technikou při úpravě loviště na RCHZ Pašůvka

 • Žádost o osvobození od brigádnické povinnosti p. Oldřich Kaluski za rok 2016, na základě lékařské zprávy

 • Předložený rozpočet MO Havířov pro rok 2016

 • Na návrh ekonoma Ing.Bierského změnu termínu jednání výboru MO v měsíci únoru 2016 a to z 29.2. na 22.2.2016

Výbor bere na vědomí

 • Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

 • Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště

 • Zápis z jednání výboru ÚS Ostrava ze dne 21.1.2016 včetně příloh

 • Informaci o stavu členské základny

 • Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání dozorčí komise ze dne 4.1.2016 a stanovisko k navrženému rozpočtu MO na r. 2016

 • Informaci předsedy p.Wawrzyczka o přetrvávajících problémech České spořitelny týkajících se internetových plateb členů včetně návrhu na řešení, informaci o chystaném nákupu výpočetní techniky pro MO

 • Informaci ekonoma Ing. Bierského z jednání VÚS Ostrava a chystaných aktivech předsedů, ved. Rybářské stráže a odboru mládeže

 • Informace hospodáře MO p.Cholasty o průběhu prováděných prací na RCHZ

Výbor ukládá

 • Ekonomovi MO Ing. Bierskému zajistit informace o možnosti čerpání státních dotací na úpravu RCHZ Pašůvka (termín-22.2.2016)

 • Jednateli MO p.Přívratskému zajistit informace o termínech a podklady pro možnost čerpání dotací z rozpočtu města Havířov (termín-22.2.2016)

 • Předsedovi p.Wawrzyczkovi a jednateli p.Přívratskému zajistit vyřešení přetrávajících problémů s int.platbami (termín-ihned)

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                          zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

                předseda MO                                                    jednatel MO

 

Usnesení č.11/2015 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 21.12.2015

Výbor schvaluje

-     Přijetí 8 nových členů do MO Havířov

-     Přidělení bezplatných povolenek z Rady ČRS ,ÚS a MO dle návrhu

-     Žádost o osvobození od brigádnické povinnosti p. Pavla Štěrby na 1 rok, na základě lékařské zprávy

-     Předložený plán práce MO Havířov pro rok 2016

-     Odměny funkcionářům a pracovníkům dle dohod

Výbor bere na vědomí

-     Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-     Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště

-     Zápis z jednání výboru ÚS Ostrava ze dne 10.12.t.r.včetně příloh

-     Čtvrtletní informaci o stavu členské základny

-     Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání dozorčí komise ze dne 2.12.t.r.

-     Informaci předsedy p.Wawrzyczka z prověrek MO konaných 7.12.t.r. na ÚS Ostrava, dále předseda informoval průběhu jednání s p.Bouchalem a Ing. Jílkem ve věci sjednocení programu MO Havířov s programem ÚS Ostrava k provedení sumarizace a o technickém řešení problémů spojených s intern.platbami, včetně řešení s programátory České spořitelny.Hodnocení a poděkování za práci v roce 2015

-     Vyjádření ekonoma Ing. Bierského k předběžným ekonomickým výsledkům a přednesení návrhu rozpočtu MO na rok 2016 (podklady předány DK)

- Zprávu vedoucího rybářské stráže p.Přívratského o činnosti a hodnocení rybářské stráže za období leden-listopad t.r.

Výbor ukládá

- Pracovníkům výdejny povolenek požadovat po každém žadateli ZTP povolenky předložení platného průkazu ZTP k provedení xerokopie   (termín-ihned)  

      ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                       zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

                    předseda MO                                                    jednatel MO

Usnesení č.10/2015 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 30.11.2015

Výbor schvaluje

-       Přesunutí bodu č.10 (návrh rozpočtu na r.2016) na jednání 21.12.t.r.

  Podklady předat DK k projednání

-       Přidělení 2 ks mimopstruhových povolenek za práci při prodeji povolenek u p.Snopka

-       Osvobození od brigádnické povinnosti p. Indráka Tomáše na 1 rok, na základě lékařské zprávy

-       Návrh na zrušení závodu dětí ,,Vánoční kapr‘‘pro opakovaný nezájem mladých rybářů o tento závod

Výbor bere na vědomí

-       Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-       Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště, včetně připomínky účasti předsedy,jednatele,hospodáře a ekonoma na hospodářských a ekonomických prověrkách dne 2.12.t.r. na VÚS Ostrava

-       Zápis z jednání výboru ÚS Ostrava ze dne 10.11.t.r.včetně příloh, kde mimo jiné ČRS nabízí pro děti od 6 do 15 let první povolenku zdarma

-       Informaci o stavu členské základny

-       Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání dozorčí komise ze dne 2.11.t.r. a stanovisko DK k předložené zprávě o čerpání rozpočtu z jednání ze dne 26.10 t.r. a informace ostatní kontrolní a kárné činnosti DK

-       Informaci předsedy p.Wawrzyczka o ukončení a vyúčtování prodeje hostovských povolenek v rybářských potřebách u p.Snopka pro letošní rok. Dále o nutnosti informovat Obecní úřad v H.Suché vždy při vypouštění RCHZ Pasůvka, dále předseda informoval o jednání ve věci sjednocení programu MO Havířov a ÚS Ostrava a připomíná všem členům výboru připomenout si dle stanov Náplně činnosti hlavních funkcionářů organizačních jednotek svazu

-       Vyjádření ekonoma Ing. Bierského k ukončení jeho činnosti jako ekonoma MO.Ing.Bierski se po dohodě rozhodl setrvat ve funkci do konce volebního období

- Informaci ved.LRU p.Pelikána o konání podzimního závodu dětí ,,Vánoční kapr‘‘ ze dne 14.11.t.r.

-       Informaci hospodáře p.Cholasty z výlovu RCHZ Pašůvka ze dne 7.11.t.r.o stavu tohoto zařízení a nutnosti odbahnění loviště,oprav a vybudování přístřešku pro uskladnění materiálu.

-       Připomínku pokladníka MO p.Turčiny k lepšímu využití činnosti brigádníků a o nutnosti předem navrhovat a schvalovat počty brigádníků pro jednotlivé činnosti v odborech

Výbor ukládá

-  Všem odborům zpracovat a předložit návrhy na přidělení bezplatných povolenek z ÚS a MO pro rok 2016  (termín 14.12.t.r.)  

- Provedení inventarizace majetku MO dle jmenného seznamu a komisí  (termín 25.1.2016)

    ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                 zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

                  předseda MO                                             jednatel MO

Usnesení č.9/2015 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 26.10.2015

Výbor schvaluje

 • Přijetí 2 nových členů do MO Havířov

 • Návrh na změnu termínu jednání výboru MO z 28.12 t.r. na 21.12.t.r.

 • Uvolnění fin.prostředků na náklady spojené s občerstvením k ukončení roku

Výbor bere na vědomí

 • Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

 • Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště, včetně pozvánky na ekonomické a hospodářské prověrky na den 2.12.t.r. na VÚS Ostrava

 • Informaci o stavu členské základny

 • Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání dozorčí komise ze dne 5.10.t.r.

 • Informaci předsedy p.Wawrzyczka o snížení funkční odměny p.Pelikánovi a Ing.Bierskému

 • Zprávu předsedy p.Wawrzyczka o provedených revizích hasicích přístrojů a elektroinstalace, přípravě informátora ,,Havířovský rybář‘‘ a o termínu konání členské schůze a to 22.5.2016 v 8:45 hod. v Kulturním domě Radost

 • Zprávu ekonoma Ing.Bierského o čerpání rozpočtu leden-září, odvodu fin.prostředků VÚS  za povolenky a čl.známky

 • Informaci ved.LRU p.Pelikána o přípravě a termínu konání podzimního závodu dětí ,,Vánoční kapr‘‘ a to 14.11.t.r.

 • Informaci  hospodáře p.Cholasty o termínu výlovu  RCHZ Pašůvka a to 7.11.t.r.

 • Zprávu místopředsedy p.Mrkvana z očisty revíru 471 131 ze dne 17.10.t.r.

 • Ukončení činnosti ve výboru MO ekonoma Ing.Bierského k 31.12.t.r.na vlastní žádost

 Výbor ukládá

 • Všem odborům zpracovat a předložit plány práce a návrhy rozpočtu  na rok 2016

                                                                         (termín 23.11.t.r.)                                            

 • Ekonomovi  Ing.Bierskému připravit pracovní dohody pro pracovníky výdejny se zaměřením na vytíženost výdejny               (termín-8.11.t.r.)

                ověřil: Bohuslav Wawrzyczek  v.r.                                zapsal: Lukáš Přívratský  v.r.

                                předseda MO                                                                      jednatel  MO

Usnesení č.8/2015 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 21.9.2015


Výbor schvaluje
- Návrhy na udělení svazových vyznamenání dle návrhu jednotlivých odborů
- Změnu termínu konání členské schůze (na květen)a to z důvodu posunutí termínu platby členského příspěvku (na duben)
- Přijetí 5 nový členů do MO Havířov
- Návrh na změny ve výdejně povolenek, kde p.Skalková bude trvalým pracovníkem výdejny a druhý pracovník bude vypomáhat dle potřeby a vytíženosti výdejny


Výbor bere na vědomí
- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání
- Zprávu jednatele p.Přívratského o došlé a odeslané poště
- Informaci o stavu členské základny
- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání dozorčí komise ze dne 7.9.2015
- Informaci předsedy p.Wawrzyczka o odeslané objednávce povolenek a členských známek pro rok 2016 na ÚS Ostrava, o termínu zahájení kroužku mladých rybářů a to 6.10.2015, dopisu starosty obce Těrlicko Bc.Poláška ve kterém starosta apeluje na členy ČRS, aby v případě příjezdu k MO Havířov respektovali omezení rychlosti na ul. Rybářská
- Informaci ved.LRU p.Pelikána ze závodu II.ligy muška ve dnech 4.-7.9.2015 a ze závodu mládeže Hlučínský pohár ze dne 19.9.2015
- Informaci hospodáře p.Cholasty o provedených záchranných odlovech na revíru Lučina 1P a chystaném kontrolním odlovu na RCHZ Pašůvka
- Zprávu ved.rybářské stráže p.Přívratského o činnosti stráže v letní sezóně


Výbor ukládá
- Všem odborům zpracovat a předložit podklady pro vydání informátora Havířovského rybáře (dle potřeby) (termín-5.10.2015)
- Ekonomovi Ing.Bierskému připravit pracovní dohody pro pracovníky výdejny se zaměřením na vytíženost výdejny (termín-ihned)

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.             zapsal: Lukáš Přívratský v.r.
                předseda MO                                        jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

Úřední hodiny

                                                                                        2.5.2022 - 30.11.2022

                                                                      pondělí   13:00 - 16:00 hod.

                                                                             středa       9:00 - 12:00 hod.

 

                                                                                               Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

tel: +420 605 440 712

                                           

                                                                            

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                    červen 2022