Usnesení č.3/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 29.5.2023

 

Výbor schvaluje

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště, průběhu školení a zkoušek 13 nových členů MO

-Zprávy předsedy MO p.Wawrzyczka z jednání územní konference ČRS ze dne 27.5. t.r. ,dokončení instalace nové odpadní jímky s napojením na čističku odpadních vod,zprávu o čerpání rozpočtu  leden-duben 2023, informace o odvodu fin.prostředků za čl.známky,povolenky a brigády, informace k chystanému 1.kolu  závodu LRU muška a stavu členské základny a finančních prostředků

- Informace ved. RS Mgr.Kristiana o vyznačení úseku zákazu lovu pod hotelem Fridrich, o jmenování nových členů RS a chystaném nákupu stejnokroje pro tyto členy

- Informace ved.HO p.Klímy o průběhu závodu dětí na revíru Dukla, vysazení ryb do sportovních revírů, informaci o ukončení kroužku dětí

- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání DK MO Havířov ze dne 15.5.t.r.

-Zápis z jednání VÚS Ostrava  č.5 ze dne 18.5.t.r.

 

Výbor ukládá     

–Hospodářskému odboru a řediteli závodu p.Šimonovi, vyúčtovat závody dětí- termín 31.5.t.r.

 

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.2/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 20.2.2023

 

Výbor schvaluje

           - Odměnu za provedenou inventarizaci majetku MO p. Močiljakové 5 000kč

         -  Realizaci kompletní výměny jímky odpadních vod

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště, TOO členské schůze na den 26.3.t.r.

-  Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o provedené revizi agregátu k odlovu ryb, o průběhu jednání se starostou obce Těrlicko Ing.Bieguněm týkající se opravy příjezdové cesty k sídlu MO a umístění zákazových cedulí v prostorách pod hotelem Fridrich, dále podal informace z jednání na US Ostrava dne 1.2.t.r

- Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku MO

- Informace HO p.Klímy o průběhu příprav plánovaného závodu dětí na revíru Dukla

- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání DK MO Havířov ze dne 13.2.t.r. a stanovisko DK k rozpočtu MO na rok 2023

- Informaci o stavu členské základny a stavu fin.prostředků

-Zápis z jednání VÚS Ostrava  č.1 ze dne 19.1.2023

 

Výbor ukládá     

- Všem odborům, dodat předsedovi MO podklady k zapracování do zprávy pro členskou schůzi- termín 10.3.t.r.

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.1/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 23.1.2023

 

Výbor schvaluje

           - Sponzorský dar ve výši 3 000 kč- Rybářský ples ve Stonavě, odměnu za provedení sumarizace úlovkových lístků  p. Močiljakové 5 000kč a p.Šimonovi 2 000Kč

           -  Předložený návrh hospodářského odboru k uskutečnění dětských závodů na Dukle

          - Hospodářským odborem navrženého člena p.Ondřeje Zabawského jako ved.odboru mládeže, dále p.Radima Šimona jako ved.kroužku pokročilých rybářů a p. Wawracze a Klímu jako jejich asistenty

         - Termín konání členské schůze na den 26.3. v 8:15 hod. v kulturním domě Radost v Havířově

         - Předložený návrh ved.RS Mgr.Kristiana – nové adepty na členy RS p.Vydiolek Jakub, p.Zabawski Ondřej

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště a termínech zkoušek pro uchazeče o vydání prvního rybářského lístku,které se v letošním roce budou konat 11.3.,22.4.,20.5.,17.6.,9.9. zveřejněno na webových stránkách, tyto zkoušky bude provádět jednatel MO p. Přívratský

-  Informaci předsedy MO p.Wawrzyczka o zadání poptávky na cenovou kalkulaci k provedení renovace nádrže na odpadní vodu a zateplení budovy sídla MO, dále předseda informoval o přípravě nových webových stránek MO, průběhu odevzdávání povolenek v OD Globus Havířov a v sídle MO, ukončení sumarizace úlovkových lístků a konečné odeslání sumarizace na ÚS dne 17.1.t.r.

- Zprávu o činnosti RS za uplynulé období přednesenou ved.RS  Mgr.Kristianem, včetně přijetí nových návrhů na adepty členů RS a připomínky k označení úseku omezení lovu pod hotelem Fridrich

- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání DK MO Havířov ze dne 16.1.t.r. a stanovisko DK k ekonomickým výsledkům hospodaření MO za rok 2022

- Informaci o stavu členské základny a stavu fin.prostředků

- Stížnost členů MO na zřízení závory na vyhlídce- bude předloženo na ÚS

-Zápis z jednání VÚS Ostrava  č.11 ze dne 14.12.2022

-Pokračování LRU muška ve II.lize včetně opětovného navýšení fin. částky na původní výši 

 

 

Výbor ukládá     

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
  • Hospodářskému odboru-zaslat dotazník práce s mládeží na ÚS –termín 31.1.t.r.
  • Předsedovi a jednateli MO –zúčastnit se hospodářské kontroly na ÚS Ostrava dne 1.2.t.r.

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

 

Usnesení č.9/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 12.12.2022

 

Výbor schvaluje

           - Plán práce výboru MO Havířov na rok 2023

           -  Podání návrhu na udělení svazových vyznamenání funkcionářů MO  na ÚS Ostrava

         

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

-  Závěrečné hodnocení roku,kde předseda MO p.Wawrzyczek zhodnotil činnost jednotlivých odborů MO

- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání DK MO Havířov za období leden-listopad 2022

- Informaci o stavu členské základny a stavu fin.prostředků

- Proškolení členů inventarizační komise

-Zápis z jednání VÚS Ostrava ze dne 20.10.t.r

-Pokračování LRU muška v divizi,ved. zůstává p.Šafář

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
  • Výdejně povolenek – zavést seznam zadržených povolenek, přestupků a rozhodnutí příkazce

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.8/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 28.11.2022

Výbor schvaluje

- Rozdělení bezplatných povolenek funkcionářům a členům MO Havířov za práci pro MO

- Přípravu inventarizace majetku MO a inventarizační komisi ve složení (Bc.Damborský,p.Přívratský,p.Wawrzyczek,p.Močiljaková)

- Příspěvek na vánočního kapra funkcionářům MO

         

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka ze závěrečného zúčtování cenin na ÚS Ostrava ze dne 22.11 t.r.,začátku prodeje cenin na rok 2023 od 5.12.t.r. Ukončení kroužků dětí do 15 let, poděkování ved. HO p.Klímovi za vedení tohoto kroužku.Dále předseda informoval přítomné o průběhu záchranného odlovu a transféru ryb z Lučiny 1P z důvodu provádění prací na tomto revíru

- Informátor Havířovský rybář již vytištěn v počtu 1100ks, poděkování ved.LRU p.Molatovi za přípravu

- Informaci o stavu členské základny ke dni 28.12.t.r. je v MO organizováno 1343 členů

-Informace ved.HO p.Klímy o podzimním zarybnění revírů

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.7/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 31.10.2022

 

Výbor schvaluje

          - Termín zahájení prodeje povolenek k lovu a členských známek pro rok 2023 od 5.12.t.r.

          - Zrušení výběru manipulačního poplatku u povolenek celosvazových,celorepublikových a jihomoravských

         

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o zveřejnění termínů vrácení povolenek v hypermarketu Globus na webových stránkách MO do 15.11.t.r.,dále zveřejnění úředních hodin výdejny povolenek a nového platného ceníku povolenek a členských známek pro rok 2023 schváleného Republikovým sněmem

-Informaci o průběhu kroužků dětí, kde jeden probíhá v základní škole v Havířově-Bludovicích a druhý v prostorách MO v Těrlicku

- Zajištění úklidu listí v okolí organizace v počtu 20 brig.hodin

- Informaci o stavu členské základny

- Zápis z jednání VÚS Ostrava ze dne 20.10.t.r.

-Projednání žádostí o bezplatné povolenky z rady ČRS

-Informace ved.HO p.Klímy o podzimním zarybnění revírů, detailní informace budou zveřejněny ve zpravodaji

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny

4.12.-27.12.2023

                                                                                                   pondělí 9:00 - 17:00 hod.

                                                                                              středa  9:00 - 17:00 hod.

                                                                   poslední požadavek bude vyřízen

15min před koncem úředních hodin  

 

20.11.-29.11.2023   

                                                                                           ZAVŘENO

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

 

tel: +420 605 440 712

                                                Telefonické dotazy budou vyřizovány pondělí a středa

v úředních hodinách.