Pozvánka na výroční členskou schůzi

Na základě § 8 Stanov a čl.8 Jednacího řádu ČRS Výbor MO ČRS Havířov svolává
členskou schůzi na den 11.března. 2018


Místo konání schůze : Kulturní dům RADOST, Alšova 234/11, Havířov město


Zahájení : v 8:45 hodin


Součástí schůze jsou volby do výboru ČRS MO Havířov a DK MO Havířov

                                         Zpráva komise pro volby 2018 - 2022


Oznámení výsledků organizační komise, která jako orgán svazu připravila návrh kandidátů do výboru a dozorčí komise pro rok 2018 – 2022 po předchozích jednáních s členy Svazu MO Havířov navrhovanými do funkcí.


Na základě usnesení výboru ze dne 30.10.2017 komise ve složení předseda Petr Šafář, členové Bc.Tomáš Gavenda a Marek Palowski zahájila řetěz jednání s potencionálními uchazeči do funkci ve výboru a dozorčí komise MO Havířov. Ukončení působnosti oznámil pan Ing. Bierski. Na tomto základě byl volební komisi předložen návrh o sestavení pětičlenného výboru pro následující období. Z tohoto důvodu dochází ke změně, kdy končí dlouholetí funkcionáři pan Turčina a Pelikán. Jako pátý člen výboru nastupuje nově velice známy všem rybářům člen rybářské stráže pan Václav Krčmář.

Výbor je sestaven tak aby byl plně funkční, disponoval podporou členů MO a Územního svazu. Je potřeba nadále zajišťovat vytvořenou stabilitu a plynulý chod organizace, který je na velmi dobré úrovni a pevné jádro nynějšího výboru je zárukou pokračování v tomto směru.

Návrhová volební komise předkládá seznam navržených členů do Výboru MO Havířov pro volební období 2018 – 2022:


Cholasta Miroslav, Přívratský Lukáš, Wawrzyczek Bohuslav, Marták Lumír, Krčmář Václav
     30.12.1953                 1.7.1979                5.1.1957                    16.12.1965            14.9.1952

Do tříčlenné Dozorčí Komise jsou navržení tito členové :

Bc. Jiří Damborský,   Stanislav Kawalec,    Radim Šimon
        12.7.1969                 9.12.1938                  16.12.1965

S výše jmenovanými členy byly provedené pohovory. Na základě svobodného a dobrovolného rozhodnutí navrhovaní členové souhlasili s uvedením na kandidátku do výboru a dozorčí komise.
Prohlášení navrhovaného člena : dobrovolně vstupuji do výboru pro volení období 2018 – 2022. Prohlašuji, že mám dostatek volného času k výkonu navržené mi funkce člena výboru MO Havířov a vyjma vážného důvodu setrvám ve funkci v plném rozsahu.

Tímto předkládáme členské základě prostřednictvím našich internetových stránek a vývěsných skřínek seznam navržených členů a naši členové mají možnost se seznámit s tímto předloženým návrhem. Seznam kandidátů bude taktéž pro informaci výboru a předsedovi volební komise panu Šafářovi poslouží jako podklady k volbám dne 11.3.2018 jako součást Výroční členské schůze.

Volební řád pro volby na výroční členskou schůzi v roce 2018.

1. Volí se funkcionáři pro výbor místní organizace a dozorčí komise na období od března 2018 do března 2022.
2. Volit mohou všichni řádní členové místní organizace, kteří jsou přítomní a zapsáni na prezenčních listinách výroční členské schůze.
3. Volby řídí předseda volební komise, na regulérnost voleb dohlížejí členové volební komise.
4. Návrhy kandidátů do výboru MO a DK jsou vyvěšeny ve vývěsných skříňkách a zveřejněny na stránkách www.rybari-havirov.cz.
5. Na začátku schůze předseda přednese návrh o způsobu volby a to tajnou volbou nebo veřejnou aklamací ( zvednutím ruky).
6. Předložený seznam navržených kandidátů je předložen bez uvedení funkce, do které je kandidát navrhován.
7. Předsedu výboru MO volí ze svého středu tajnou volbou zvolení členové výboru MO na svém prvním zasedání. Ostatní zvolení členové budou do jednotlivých funkcí ustanoveni na návrh předsedy výboru MO. Předsedu dozorčí komise volí ze svého středu zvolení členové na svém samostatném prvním zasedání.
8. V případě volby tajné bude pro úpravu hlasovacího lístku vyhrazeno místo se zástěnou. Hlasovací lístek je možno upravit takto: Jméno kandidáta, s jehož volbou člen nesouhlasí, se přeškrtne a do prázdného řádku na spodní části hlasovacího lístku se napíše jméno a datum narození navrhovaného protikandidáta. Volební komise při sčítání hlasů prověří, zda tento navržený protikandidát je řádným členem MO Havířov.
Při pouhém vyškrtnutí jména, to je bez připsání jména a data narození jiného navrhovaného protikandidáta je platný původní návrh.
9. V případě výběru veřejného hlasování bude provedená volba členů výboru a DK buď jako celku jedním hlasováním pro členy výboru a druhým hlasováním pro členy DK, nebo jednotlivým hlasováním pro každého navrhovaného člena zvlášť.
Zvolení jsou ti kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů přítomných voličů. Zápis je součástí zápisu z jednání členské schůze.
10. V případě, že někteří z kandidátů nezískají nadpoloviční většinu hlasů, a tím bude počet zvolených kandidátů menší než původně navržený počet, provedou se doplňující volby nejpozději do dvou měsíců.

V Těrlicku dne 31.1.2018

------------------------              --------------------------                      ---------------------------
 Marek Palowski                 Bc. Tomáš Gavenda                Petr Šafař předseda komise

                                          

Členové, kteří si platí členské záležitosti (členské příspěvky, povolenky a brigády) pomocí internetového bankovnictví a to prostřednictvím našeho programu uveřejněného na našich webových stránkách, budou obslouženi u okénka výdejny přednostně.

Členské příspěvky je nutno uhradit do 30.4.2018 !!!! (jinak členství zaniká)

                           Vážení členové MO Havířov
                  

                                    Úřední hodiny MO Havířov

                                                 Rok 2018

od 15.1. do 17.12.2018
pondělí   13.00 - 17.00 hod.
středa     08.30 - 11.30 hod.

Prosinec od 19.12. 2018

19.12. středa    08.30. - 11.30 hod.
27.12. čtvrtek   13.00. - 17.00 hod.
28.12. pátek     08.30. - 11.30 hod.

1.1. Nový Rok - zavřeno
2.4. Svátek Velikonoční - zavřeno
24.12. Svátek vánoční - zavřeno
31.12. Silvestr - zavřeno

Internet pro každého s.r.o. - Bezdrátové připojení


Děkujeme obchodnímu zástupci Panu Wojtynovi za sponzorský dar formou instalace a zajištěni provozu vysokorychlostního internetu pro náš objekt MO Havířov v Těrlicku.

Platby

Instrukce a soubory k platbě převodem, více informací ZDE !!!

znak

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

rybari@rybari-havirov.cz

 

Otevírací doba

             
 

    od 15.1. do 17.12.2018


 pondělí   13:00 - 17:00 hod.
 středa     08:30 - 11:30 hod.