Zarybnění naších revírů v roce 2016

  datum kilo kusy Revír Revír revír Celkém
Kapr xxxxxxx xxxxxx xxxxx Lučina Stonávka Dukla xxxxx
19000 kg 17.3.20163 6000kg   ------------- Stonávka ----------- 6000kg
  17.3.2016 1000kg   ------------- ---------------- Dukla 1000kg
  30.9.2016 1200kg   ------------- Stonávka ----------- 1200kg
  7.10.2016 1600kg   ------------- Stonávka ----------- 1600kg
  18.10.2016 1680kg   ------------- Stonávka ----------- 1680kg
  2.11.2016 4200kg   -------- Stonávka ------- 4200kg
  5.11.2016 2832kg   ------- Stonávka ----- 2832kg
          Celkem k 5.11.2016   18518kg
Štika 10.32016 260kg 780ks ------------- Stonávka ----------- 260kg
               
Candát 16.6.2016   20000ks ------------ Stonávka -----------  
  15.10.2016 150kg 1000ks ------------ Stonávka ----------- 150kg
               
Úhoř 22.6.2016 8kg   ----------- Stonávka --------- 8kg
               
Amur 2.11.2016 500kg   ------- Stonávka   500kg
  5.11.2016 672kg   ------- Stonávka   672kg
               
Lipan 13.5.2016 11kg 500 ks Lučina --------------- ----------- 11kg
Pstr.pot. 18.8.2016 100ks 300ks Lučina ----------- --------- 100kg
Pstr.duh 9.6.2016 100kg 200ks Lučina ----------------- ----------- 100kg
Pstr.duh 3.10.2016 100kg 330ks Lučina ---------------- ----------- 100kg
Ostroretka 27.10.2016 ------- 1000ks Lučina ------------- ---------- --------
Ostroretka 27.10.2016 --------- 2000ks Stonávka ---------- -------- -----------
               
Cejn Velký  12.11.2016  525kg   Stonávka      525kg

RZ.Pašuvka

Kapr vysazeno 800 kg asi 2400 ks                     sloveno : 1625 ks-----2832 kg

Amur vysazeno 143 kg asi 600 ks                      sloveno: 610 ks--------672 kg

Štika r. vysazeno asi 2000 ks                            sloveno 98 ks---------10 kg

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

D O D A T E K k soupisu revírů ČRS, územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro rok 2016

Na rybářských revírech ČRS, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě, platí pro období 2016 –2017 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od 1. 1. 2016, dále uvedené bližší podmínky výkonu rybářského práva a změny v popise revírů

Rybářské revíry s místenkovým rybolovem nebo způsobem chyť a pusť ( CHaP ): 471 062 Nemilka 1A – 21 ha, místenkový rybolov 471 191 Opava 2C – 102 ha, místenkový rybolov v úseku CHaP 471 207 Lýsky 1A – 9,36 ha, místenkový rybolov 473 051 Moravice 1P – místenkový rybolov v úseku CHaP 473 104 Ostravice 2 – místenkový rybolov ve vymezené části revíru 473 300 Bečva Rožnovská 1 – celý revír CHaP 473 301 Černý potok 1 – úsek CHaP

Rybářské revíry s odchylnými pravidly lovu: 471 111 Ostravice 2A – na nádrži č. 2 povolen pouze lov dravců 473 015 Bystřice H. 3 – na nádrži č. 1 lov povolen pouze na umělou mušku 471 200 Slezská Harta 1A – od 16.6. do 31.8. povolen lov 24 hodin 471 084 Olše 3A, nádrž Větrov – od 16.6. do 31.8. povolen lov 24 hodin

Rybářský revír 471 200 Slezská Harta 1A – 900 ha Povolen lov z loděk Půjčovna loděk ( tel. +420 725 081 001) Prodej povolenek k rybolovu ( tel. +420 725 081 001)

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 9. 7. 2015.

1. Na všech revírech je nejmenší lovná míra kapra zvýšena na 40 cm. Úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.
2. Na MP revírech může hospodář 2× ročně 14 dnů hájit revír z hospodářských důvodů: 1× v období od 1. 1. do 30. 6 a 1× od 1. 9. do 31. 12. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.
3. Na revírech označených v popisu revírů jako revír s omezenou docházkou je omezen počet docházek na 2 dny týdně. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích. Toto omezení neplatí pro členy místní organizace pověřené hospodařením ve jmenovaném revíru.
4. Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen a sumec) nebo jejich kombinace končí denní lov.
5. Na některých revírech (uvedeno v popisu revíru) je stanoveno, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven.
6. Na všech revírech platí zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak.
7. V průběhu roku může být udělena na některé revíry výjimka z denní doby lovu (lov 24 hodin). Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích a na www.rybsvaz-ms.cz.
8. Na revíru 471 111 OSTRAVICE 2 A platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva – viz popis revírů a www.rybsvaz-ms.cz.
9. Doba hájení okouna říčního je od 1. 1. do 15. 6.
10. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm, lipana podhorního 30 cm.
11. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule umístěné na přístupových cestách, upravující BPVRP, a odchylky u jednotlivých revírů uvedené v popisu revírů a na www.rybsvaz-ms.cz.
12. K osvětlení místa lovu lze použít výhradně elektrické světlo. V případě povoleného lovu od 24.00 do 4.00 hod. je osvětlení povinné.
13. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa.
14. Porcování ryb před odchodem od vody je zakázáno.
15. V případě přisvojení si kapra obecného musí být zapsán bezprostředně po ulovení do povolenky takto: KAPR.
16. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, štika, candát, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan, siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor.
17. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.
18. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.
19. Dle výjimek udělených OOP je na revírech územního svazu povolen lov jelce jesena a mníka jednovousého. Lovící jsou povinni respektovat dobu hájení a nejmenší lovné míry dle vyhlášky k zákonu o rybářství.
20. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin, návnad a nástrah odnést od vody.

UPOZORNĚNÍ Správy CHKO Litovelské Pomoraví Některé revíry jsou součástí chráněných krajinných oblastí. Jedna ze základních ochranných podmínek CHKO je tato: na celém území CHKO je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody. Též je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody (viz § 26, odst. 1, písm. b, c zákona č. 114/92 Sb., v platném znění). Lovící jsou povinni toto ustanovení respektovat.

PSTRUHOVÉ REVÍRY

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 9. 7. 2015:

1. Roční úlovek lososovitých ryb, lipana, kapra a amura je omezen na 80 kusů na roční povolenku. V tomto množství může být pouze 40 kusů uvedených druhů ryb (pstruh obecný, lipan podhorní, kapr a amur, nebo jejich kombinace). Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.
2. Při lovu na umělou mušku nesmí být muškařská šňůra nahrazena vlascem a nesmí být na šňůře ani návazci použito žádné nosné zařízení. Jakákoliv zátěž mimo vlastní tělíčko mušky je zakázána (pokud v popisu konkrétního revíru není uvedeno „lov na umělou mušku bez omezení").
3. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 40 cm.
4. Na všech revírech je úlovek kapra omezen na 10 ks za kalendářní měsíc.
5. Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra končí denní lov.
6. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm, lipana podhorního 30 cm.
7. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule umístěné na přístupových cestách upravující BPVRP a odchylky u jednotlivých revírů uvedené v popise revírů a na www.rybsvaz-ms.cz.
8. Ryby lososovité a lipana smí lovit oprávněný k lovu nejvýše tři dny v týdnu. Ještě před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena tak, že se nesmazatelným způsobem zapíše do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se zakroužkuje. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Na týdenní povolenku k rybolovu jsou pouze tři docházky k lovu lososovitých druhů ryb a lipana. V případě, že oprávněný k lovu v den, kdy zakroužkoval datum a neukončil lov z důvodu přisvojení si tří kusů lososovitých ryb a lipana, nebo jejich kombinace, má možnost opětovně zapsat datum a křížově je přeškrtnout a pokračovat v lovu ostatních druhů ryb na stejném, popřípadě i na jiných revírech. V případě takto provedené změny způsobu lovu, pokud si u předchozího nepřivlastnil žádnou rybu, je povinen nejpozději před započetím lovu v oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nesmazatelným způsobem proškrtnout vodorovnou čarou.
Lov ostatních druhů ryb není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím lovu je nutno zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se označí křížovým přeškrtnutím. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Lososovité druhy ryb a lipan, ulovené při lovu ostatních druhů ryb, musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody.
Po vyznačení lovu ostatních druhů ryb (křížové přeškrtnutí data lovu) je další změna způsobu lovu v tomto dni zakázána. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích.
9. Lov ryb je povolen pouze na háčky, dvojháčky a trojháčky bez protihrotů, nebo na háčky, dvojháčky a trojháčky se řádně zamáčknutými protihroty.
10. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.
11. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.
12. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan a siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor. U níže uvedených druhů ryb dle uvedené předlohy čitelně takto:
kapr – KAPR, pstruh obecný – P. OBECNÝ, pstruh duhový – P. DUHOVÝ                                                                                                                                                            

 

 

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

rybari@rybari-havirov.cz

 

Otevírací doba

           

 

     Úřední hodiny 2017

 

    od 2.5. do 18.12.2017


pondělí 14:00 - 17:30 hod.