Zarybnění naších revírů v roce 2017

  datum kilo kusy Revír Revír revír Kilo
Kapr 10.5.2017 4350 kg xxxxx   Stonávka    
  15.9.2017 1400 kg   ------------- Stonávka Dukla 700 kg
               
  20.10.2017 1100 kg   ------------- Stonávka -----------  
  21.10.2017 1100 kg   ------------- Stonávka -----------  
  26.10.2017 3000 kg   ------------- Stonávka -----------  
  27.10.2017 3000 kg   -------- Stonávka -------  
  11.11.2017 2720 kg   ------- Stonávka Dukla 386 kg
  13.11.2017 5300 kg     Stonávka    
Štika Š1 14.3.2017 150 kg   ------------- Stonávka -----------  
   15.9.2017  120 kg     Stonávka    
Candát Ca1 3.11.2017  300 kg   ------------ Stonávka -----------  
        ------------   -----------  
               
Úhoř 13.8.2017 14 kg   ----------- Stonávka ---------  
               
Amur - 3 22.10.2017 500 kg   ------- Stonávka    
        -------      
               
Lipan              
Pstr.pot. 12.4.2017 75 kg   Lučina ----------- ---------  
  3.6.2017 50 kg   Lučina ----------------- -----------  
  25.6.2017 50 kg   Lučina   -----------  
Pstr. duh 25.6.2017 100 kg   Lučina ------------- ---------- --------
Ostroretka 27.10.2017   3000 ks Stonávka Lučina -------- 2000 ks
               
Cejn Velký              

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

D O D A T E K k soupisu revírů ČRS, územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro rok 2016

Na rybářských revírech ČRS, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě, platí pro období 2016 –2017 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od 1. 1. 2016, dále uvedené bližší podmínky výkonu rybářského práva a změny v popise revírů

Rybářské revíry s místenkovým rybolovem nebo způsobem chyť a pusť ( CHaP ): 471 062 Nemilka 1A – 21 ha, místenkový rybolov 471 191 Opava 2C – 102 ha, místenkový rybolov v úseku CHaP 471 207 Lýsky 1A – 9,36 ha, místenkový rybolov 473 051 Moravice 1P – místenkový rybolov v úseku CHaP 473 104 Ostravice 2 – místenkový rybolov ve vymezené části revíru 473 300 Bečva Rožnovská 1 – celý revír CHaP 473 301 Černý potok 1 – úsek CHaP

Rybářské revíry s odchylnými pravidly lovu: 471 111 Ostravice 2A – na nádrži č. 2 povolen pouze lov dravců 473 015 Bystřice H. 3 – na nádrži č. 1 lov povolen pouze na umělou mušku 471 200 Slezská Harta 1A – od 16.6. do 31.8. povolen lov 24 hodin 471 084 Olše 3A, nádrž Větrov – od 16.6. do 31.8. povolen lov 24 hodin

Rybářský revír 471 200 Slezská Harta 1A – 900 ha Povolen lov z loděk Půjčovna loděk ( tel. +420 725 081 001) Prodej povolenek k rybolovu ( tel. +420 725 081 001)

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 9. 7. 2015.

1. Na všech revírech je nejmenší lovná míra kapra zvýšena na 40 cm. Úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.
2. Na MP revírech může hospodář 2× ročně 14 dnů hájit revír z hospodářských důvodů: 1× v období od 1. 1. do 30. 6 a 1× od 1. 9. do 31. 12. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.
3. Na revírech označených v popisu revírů jako revír s omezenou docházkou je omezen počet docházek na 2 dny týdně. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích. Toto omezení neplatí pro členy místní organizace pověřené hospodařením ve jmenovaném revíru.
4. Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen a sumec) nebo jejich kombinace končí denní lov.
5. Na některých revírech (uvedeno v popisu revíru) je stanoveno, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven.
6. Na všech revírech platí zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak.
7. V průběhu roku může být udělena na některé revíry výjimka z denní doby lovu (lov 24 hodin). Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích a na www.rybsvaz-ms.cz.
8. Na revíru 471 111 OSTRAVICE 2 A platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva – viz popis revírů a www.rybsvaz-ms.cz.
9. Doba hájení okouna říčního je od 1. 1. do 15. 6.
10. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm, lipana podhorního 30 cm.
11. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule umístěné na přístupových cestách, upravující BPVRP, a odchylky u jednotlivých revírů uvedené v popisu revírů a na www.rybsvaz-ms.cz.
12. K osvětlení místa lovu lze použít výhradně elektrické světlo. V případě povoleného lovu od 24.00 do 4.00 hod. je osvětlení povinné.
13. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa.
14. Porcování ryb před odchodem od vody je zakázáno.
15. V případě přisvojení si kapra obecného musí být zapsán bezprostředně po ulovení do povolenky takto: KAPR.
16. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, štika, candát, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan, siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor.
17. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.
18. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.
19. Dle výjimek udělených OOP je na revírech územního svazu povolen lov jelce jesena a mníka jednovousého. Lovící jsou povinni respektovat dobu hájení a nejmenší lovné míry dle vyhlášky k zákonu o rybářství.
20. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin, návnad a nástrah odnést od vody.

UPOZORNĚNÍ Správy CHKO Litovelské Pomoraví Některé revíry jsou součástí chráněných krajinných oblastí. Jedna ze základních ochranných podmínek CHKO je tato: na celém území CHKO je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody. Též je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody (viz § 26, odst. 1, písm. b, c zákona č. 114/92 Sb., v platném znění). Lovící jsou povinni toto ustanovení respektovat.

PSTRUHOVÉ REVÍRY

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 9. 7. 2015:

1. Roční úlovek lososovitých ryb, lipana, kapra a amura je omezen na 80 kusů na roční povolenku. V tomto množství může být pouze 40 kusů uvedených druhů ryb (pstruh obecný, lipan podhorní, kapr a amur, nebo jejich kombinace). Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.
2. Při lovu na umělou mušku nesmí být muškařská šňůra nahrazena vlascem a nesmí být na šňůře ani návazci použito žádné nosné zařízení. Jakákoliv zátěž mimo vlastní tělíčko mušky je zakázána (pokud v popisu konkrétního revíru není uvedeno „lov na umělou mušku bez omezení").
3. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 40 cm.
4. Na všech revírech je úlovek kapra omezen na 10 ks za kalendářní měsíc.
5. Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra končí denní lov.
6. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm, lipana podhorního 30 cm.
7. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule umístěné na přístupových cestách upravující BPVRP a odchylky u jednotlivých revírů uvedené v popise revírů a na www.rybsvaz-ms.cz.
8. Ryby lososovité a lipana smí lovit oprávněný k lovu nejvýše tři dny v týdnu. Ještě před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena tak, že se nesmazatelným způsobem zapíše do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se zakroužkuje. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Na týdenní povolenku k rybolovu jsou pouze tři docházky k lovu lososovitých druhů ryb a lipana. V případě, že oprávněný k lovu v den, kdy zakroužkoval datum a neukončil lov z důvodu přisvojení si tří kusů lososovitých ryb a lipana, nebo jejich kombinace, má možnost opětovně zapsat datum a křížově je přeškrtnout a pokračovat v lovu ostatních druhů ryb na stejném, popřípadě i na jiných revírech. V případě takto provedené změny způsobu lovu, pokud si u předchozího nepřivlastnil žádnou rybu, je povinen nejpozději před započetím lovu v oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nesmazatelným způsobem proškrtnout vodorovnou čarou.
Lov ostatních druhů ryb není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím lovu je nutno zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se označí křížovým přeškrtnutím. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Lososovité druhy ryb a lipan, ulovené při lovu ostatních druhů ryb, musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody.
Po vyznačení lovu ostatních druhů ryb (křížové přeškrtnutí data lovu) je další změna způsobu lovu v tomto dni zakázána. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích.
9. Lov ryb je povolen pouze na háčky, dvojháčky a trojháčky bez protihrotů, nebo na háčky, dvojháčky a trojháčky se řádně zamáčknutými protihroty.
10. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.
11. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.
12. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan a siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor. U níže uvedených druhů ryb dle uvedené předlohy čitelně takto:
kapr – KAPR, pstruh obecný – P. OBECNÝ, pstruh duhový – P. DUHOVÝ                                                                                                                                                            

 

 

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

 

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

 

rybari@rybari-havirov.cz

 

Otevírací doba

             
 

    od 15.1. do 17.12.2018


 pondělí   13:00 - 17:00 hod.
 středa     08:30 - 11:30 hod.