Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

Usnesení č.5/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 18.9.2023

Výbor schvaluje                                                                                                                    

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště, průběhu školení a zkoušek 10 nových členů MO dne 9.9.t.r.

-Informace o provedeném náboru dětí do 15.let ve školách do kroužku začátečníků, první kroužek se uskuteční 3.10. v 15 hod.na svazu

- Oprava agregátu pro odlov ryb , cena opravy 2 260,- kč

- Informace z oslav 100 let založení MO Karviná-zúčastnil se p.Klíma a p.Zabawski

- Žádost pana Snopka o opětovný prodej krátkodobých povolenek k lovu předána Územnímu svazu-zamítnutí

- Velký nápor ne-rybářů na parkovišti u sídla MO, včetně nepořádku v okolí MO- k jednání na příštích zasedáních

Výbor ukládá     

-   Všem odborům- předložit k projednání podklady pro tisk Havířovského rybáře (termín 15.10.t.r.)

- Všem odborům-předložit k projednání návrhy na vyznamenání (termín 30.10.t.r.)

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                     jednatel MO

Usnesení č.4/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 26.6.2023

Výbor schvaluje                                                                                                                       

- Navýšení cestovného pro členy RS, fin. odměnu 3000 kč pro paní Močiljakovou a pana Bouchala za přípravu programu RIS

- Ukončit pro nadcházející období kroužek mládeže (pokročilí) z důvodu nezájmu dětí- platí do odvolání

          

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště, průběhu školení a zkoušek 3 nových členů MO

-Zprávu  předsedy MO p.Wawrzyczka o stavu členské základny ,souhlas společnosti Asental Land se sběrem a úklidem popadaných dřevin na březích Dukelské nádrže, tuto akci bude řídit Bc.Damborský , informaci o provedené objednávce 3 ks plastových oken pro výměnu v přístavbě chaty

- Zprávu ved. RS Mgr.Kristiana o činnosti rybářské stráže

- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání DK MO Havířov ze dne 19.6.t.r.

Výbor ukládá     

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.3/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 29.5.2023

 

Výbor schvaluje

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště, průběhu školení a zkoušek 13 nových členů MO

-Zprávy předsedy MO p.Wawrzyczka z jednání územní konference ČRS ze dne 27.5. t.r. ,dokončení instalace nové odpadní jímky s napojením na čističku odpadních vod,zprávu o čerpání rozpočtu  leden-duben 2023, informace o odvodu fin.prostředků za čl.známky,povolenky a brigády, informace k chystanému 1.kolu  závodu LRU muška a stavu členské základny a finančních prostředků

- Informace ved. RS Mgr.Kristiana o vyznačení úseku zákazu lovu pod hotelem Fridrich, o jmenování nových členů RS a chystaném nákupu stejnokroje pro tyto členy

- Informace ved.HO p.Klímy o průběhu závodu dětí na revíru Dukla, vysazení ryb do sportovních revírů, informaci o ukončení kroužku dětí

- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání DK MO Havířov ze dne 15.5.t.r.

-Zápis z jednání VÚS Ostrava  č.5 ze dne 18.5.t.r.

 

Výbor ukládá     

–Hospodářskému odboru a řediteli závodu p.Šimonovi, vyúčtovat závody dětí- termín 31.5.t.r.

 

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.2/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 20.2.2023

 

Výbor schvaluje

           - Odměnu za provedenou inventarizaci majetku MO p. Močiljakové 5 000kč

         -  Realizaci kompletní výměny jímky odpadních vod

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště, TOO členské schůze na den 26.3.t.r.

-  Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o provedené revizi agregátu k odlovu ryb, o průběhu jednání se starostou obce Těrlicko Ing.Bieguněm týkající se opravy příjezdové cesty k sídlu MO a umístění zákazových cedulí v prostorách pod hotelem Fridrich, dále podal informace z jednání na US Ostrava dne 1.2.t.r

- Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku MO

- Informace HO p.Klímy o průběhu příprav plánovaného závodu dětí na revíru Dukla

- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání DK MO Havířov ze dne 13.2.t.r. a stanovisko DK k rozpočtu MO na rok 2023

- Informaci o stavu členské základny a stavu fin.prostředků

-Zápis z jednání VÚS Ostrava  č.1 ze dne 19.1.2023

 

Výbor ukládá     

- Všem odborům, dodat předsedovi MO podklady k zapracování do zprávy pro členskou schůzi- termín 10.3.t.r.

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.1/2023 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 23.1.2023

 

Výbor schvaluje

           - Sponzorský dar ve výši 3 000 kč- Rybářský ples ve Stonavě, odměnu za provedení sumarizace úlovkových lístků  p. Močiljakové 5 000kč a p.Šimonovi 2 000Kč

           -  Předložený návrh hospodářského odboru k uskutečnění dětských závodů na Dukle

          - Hospodářským odborem navrženého člena p.Ondřeje Zabawského jako ved.odboru mládeže, dále p.Radima Šimona jako ved.kroužku pokročilých rybářů a p. Wawracze a Klímu jako jejich asistenty

         - Termín konání členské schůze na den 26.3. v 8:15 hod. v kulturním domě Radost v Havířově

         - Předložený návrh ved.RS Mgr.Kristiana – nové adepty na členy RS p.Vydiolek Jakub, p.Zabawski Ondřej

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště a termínech zkoušek pro uchazeče o vydání prvního rybářského lístku,které se v letošním roce budou konat 11.3.,22.4.,20.5.,17.6.,9.9. zveřejněno na webových stránkách, tyto zkoušky bude provádět jednatel MO p. Přívratský

-  Informaci předsedy MO p.Wawrzyczka o zadání poptávky na cenovou kalkulaci k provedení renovace nádrže na odpadní vodu a zateplení budovy sídla MO, dále předseda informoval o přípravě nových webových stránek MO, průběhu odevzdávání povolenek v OD Globus Havířov a v sídle MO, ukončení sumarizace úlovkových lístků a konečné odeslání sumarizace na ÚS dne 17.1.t.r.

- Zprávu o činnosti RS za uplynulé období přednesenou ved.RS  Mgr.Kristianem, včetně přijetí nových návrhů na adepty členů RS a připomínky k označení úseku omezení lovu pod hotelem Fridrich

- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání DK MO Havířov ze dne 16.1.t.r. a stanovisko DK k ekonomickým výsledkům hospodaření MO za rok 2022

- Informaci o stavu členské základny a stavu fin.prostředků

- Stížnost členů MO na zřízení závory na vyhlídce- bude předloženo na ÚS

-Zápis z jednání VÚS Ostrava  č.11 ze dne 14.12.2022

-Pokračování LRU muška ve II.lize včetně opětovného navýšení fin. částky na původní výši 

 

 

Výbor ukládá     

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
  • Hospodářskému odboru-zaslat dotazník práce s mládeží na ÚS –termín 31.1.t.r.
  • Předsedovi a jednateli MO –zúčastnit se hospodářské kontroly na ÚS Ostrava dne 1.2.t.r.

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

 

Usnesení č.9/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 12.12.2022

 

Výbor schvaluje

           - Plán práce výboru MO Havířov na rok 2023

           -  Podání návrhu na udělení svazových vyznamenání funkcionářů MO  na ÚS Ostrava

         

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

-  Závěrečné hodnocení roku,kde předseda MO p.Wawrzyczek zhodnotil činnost jednotlivých odborů MO

- Zprávu předsedy DK Bc.Damborského z jednání DK MO Havířov za období leden-listopad 2022

- Informaci o stavu členské základny a stavu fin.prostředků

- Proškolení členů inventarizační komise

-Zápis z jednání VÚS Ostrava ze dne 20.10.t.r

-Pokračování LRU muška v divizi,ved. zůstává p.Šafář

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
  • Výdejně povolenek – zavést seznam zadržených povolenek, přestupků a rozhodnutí příkazce

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712