Důležité upozornění. Bývalý revír 471 165 Babice 1 A byl převeden do revíru 471 104 Oskava 2 A jako podrevír č. 1. Na tomto podrevíru došlo v soupisu revírů pro rok 2024 k překlepu, kde správná výměra je 3,5 ha, nikoliv 5,5 ha, tudíž platí omezení 2 kusů přivlastněných kaprů za kalendářní týden. Na této nádrži budou umístěny informační cedule a také je úprava uvedena na webu ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko | BPVRP (rybsvaz-ms.cz)

Usnesení č.8/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 28.11.2022

Výbor schvaluje

- Rozdělení bezplatných povolenek funkcionářům a členům MO Havířov za práci pro MO

- Přípravu inventarizace majetku MO a inventarizační komisi ve složení (Bc.Damborský,p.Přívratský,p.Wawrzyczek,p.Močiljaková)

- Příspěvek na vánočního kapra funkcionářům MO

         

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka ze závěrečného zúčtování cenin na ÚS Ostrava ze dne 22.11 t.r.,začátku prodeje cenin na rok 2023 od 5.12.t.r. Ukončení kroužků dětí do 15 let, poděkování ved. HO p.Klímovi za vedení tohoto kroužku.Dále předseda informoval přítomné o průběhu záchranného odlovu a transféru ryb z Lučiny 1P z důvodu provádění prací na tomto revíru

- Informátor Havířovský rybář již vytištěn v počtu 1100ks, poděkování ved.LRU p.Molatovi za přípravu

- Informaci o stavu členské základny ke dni 28.12.t.r. je v MO organizováno 1343 členů

-Informace ved.HO p.Klímy o podzimním zarybnění revírů

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.7/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 31.10.2022

 

Výbor schvaluje

          - Termín zahájení prodeje povolenek k lovu a členských známek pro rok 2023 od 5.12.t.r.

          - Zrušení výběru manipulačního poplatku u povolenek celosvazových,celorepublikových a jihomoravských

         

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o zveřejnění termínů vrácení povolenek v hypermarketu Globus na webových stránkách MO do 15.11.t.r.,dále zveřejnění úředních hodin výdejny povolenek a nového platného ceníku povolenek a členských známek pro rok 2023 schváleného Republikovým sněmem

-Informaci o průběhu kroužků dětí, kde jeden probíhá v základní škole v Havířově-Bludovicích a druhý v prostorách MO v Těrlicku

- Zajištění úklidu listí v okolí organizace v počtu 20 brig.hodin

- Informaci o stavu členské základny

- Zápis z jednání VÚS Ostrava ze dne 20.10.t.r.

-Projednání žádostí o bezplatné povolenky z rady ČRS

-Informace ved.HO p.Klímy o podzimním zarybnění revírů, detailní informace budou zveřejněny ve zpravodaji

 

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.6/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 19.9.2022 

 

Výbor schvaluje

           - Pro následující období nenavyšovat cenu za náhradu brigádnických hodin

          - Ponechat úřední hodiny výdejny povolenek jako v předchozím roce

          - Přijetí 34 nových členů MO

          - Odměnu 5000 kč  p.Václavu Krčmářovi k ukončení členství v RS

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka z jednání s p.Wojtynou o možnostech zřízení nové domény webových stránek organizace, informace o zahájení kroužku dětí do 15 let (kde předseda kladl důraz na nutnost provádět nábor ve školách začátkem školního roku)

- Zajištění odevzdání povolenek k lovu v hypermarketu Globus v Havířově ve dnech 7.1. a 14.1. 2023

- Infomaci o řešení zabezpečení emailové adresy organizace z důvodu napadání emailu spamy

- Zápis z jednání VÚS ze dne 18.8.2022

- Zprávu předsedy DK Bc.Jiřího Damborského z jednání DK za období leden-srpen 2022

-Informaci ved.LRU p.Molaty z závodů II.ligy muška, kde družstvo sestupuje do divize a p.Petr Šafář na vlastní žádost ukončil působení jako ved.záv. družstva

Výbor ukládá      

  • Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá
  • Všem odborům-předložit k projednání příspěvky pro informátor Havířovský rybář- termín 24.10.t.r.
  • Všem odborům-předložit ke schválení návrhy na vyznamenání funkcionářů a udělení pamětních listů členů MO termín 24.10.t.r

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.5/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 13.6.2022

 

Výbor schvaluje

           - Přehodnocení poplatků za školení nových členů a brigádnických hodin

          - Zákaz stanování,kempování,bivakování na pozemcích MO Havířov

          - Přijetí nových členů MO

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka z jednání s účetní MO p.Kurzovou, kde z důvodu zdražování cen energií a inflace, bude v příštím období nezbytné přehodnotit dosavadní cenu brigádnické hodiny a tu zdražit úměrně k inflaci. Navrhovaná cena bude předmětem dalších jednání, dle míry dopadů inflace.

-Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka z konference ÚS , kde konference schválila navýšení ceny povolenek na 2000 kč, schválila bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2023,a došlo ke změně předsedy ÚS , novým předsedou je Mgr.Radomír Bednář

- Zápis č.5/2022 z jednání VÚS ze dne 19.5.2022

- Zprávu ved.RS  Mgr. Kristiana o činnosti RS

-Informaci ved.LRU p.Molaty z odboru mládeže

Výbor ukládá     

-Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

-Hospodáři MO zefektivnit možnost odpracovaných brigádnických hodin, vypracovat řádné TOO ke školení nových členů MO se zveřejněním na stránkách MO.

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.4/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 2.5.2022

  

Výbor schvaluje

- Schválení stávajícího plánu práce na r.2022 členy nového výboru

- Přijetí nových členů MO

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci jednatele MO p.Přívratského o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o výměně zabezpečovacího zařízení v prostorách sídla MO a plynoměru , kde bude nutná oprava a revize,dále informace o stavu členské základny a odvodu fin.prostředků za povolenky a čl.známky ve prospěch ÚS Ostrava

-Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka o průběhu čerpání rozpočtu MO za leden-duben

- Zápis č.4/2022 z jednání VÚS ze dne 21.4.2022

-Zprávu předsedy DK  Bc.Damborského z jednání DK  ze ne 14.2. tr

- Informaci ved.RS  Mgr. Kristiana o průběhu zkoušek nových zájemců o členství v RS a umístění zákazových cedulích na pláži pod hotelem Fridrich

-Informace Hospodáře MO p.Klímy o znečišťování břehů revíru 471 131, plánovaném školení elektrorybářů dne 21.5.t.r.,o jarním vysazení ryb do revírů a průběhu kroužku mladých rybářů.

-Informaci ved.LRU p.Molaty k 1. kolu závodů II.ligy muška

 

Výbor ukládá     

-Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Usnesení č.2/2022 z jednání výboru MO ČRS Havířov ze dne 21.2.2022

  

Výbor schvaluje

 - Konání výroční členské schůze dne 13.3.2022 v 9:00 hod. v kulturním domě Radost v Havířově

 - Termín jednání nově zvoleného výboru včetně ustavující schůze výboru na den 13.3.2022

 - Účast p.Klímy na kurzu rybářského hospodáře v Třeboni

 - Přijetí nových členů

 

Výbor bere na vědomí

- Kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání

-Informaci o došlé a odeslané poště

- Informace předsedy MO p.Wawrzyczka o vyhodnocení práce výboru a DK MO za uplynulé volební období, poděkování členům za práci

-Zprávu předsedy MO p.Wawrzyczka o provedené inventarizaci majetku MO,celkové sumarizaci povolenek za rok 2021

- Zápis č.1/2022 z jednání VÚS ze dne 20.1.2022

-Zprávu předsedy DK  Bc.Damborského z jednání DK  ze ne 31.1. a 14.2. t.r. a stanovisko DK k účetní uzávěrce za rok 2021 a navrženému rozpočtu MO na rok 2022

- Stav členské základny  

 

Výbor ukládá     

Jednateli - oprava příjezdové cesty k sídlu MO –trvá

 

ověřil: Bohuslav Wawrzyczek v.r.                                               zapsal: Lukáš Přívratský v.r.

předseda MO                                                                                        jednatel MO

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

                                                                  

                                                                                        Úřední hodiny  

                                                                                              25.5.-30.11.2024

                                                                                            každou sobotu

                                                                                    od 9:00 do 12:00 hod

 

 

 

 

                                                                                       Močiljaková Táňa

administrativa

 

tel: +420 605 440 712